Tehnologiýasy we innowasiýa strategiýasy bilen dolandyrylýan “Toparlaýyn işlemek, durnuklylyk, müşderi kanagatlandyrmagy we durnuklylyk” esasy gymmatlyklaryna esaslanýan Runner Group, indi aşhana we hammam, suw we howany arassalamak, saglygy goraýyş we öz içine alýan konglomerata öwrülýär. Sýamen, Ningbo, Zhangangzhou, Taýpeý we Taýlanddaky bazalary bolan önümçilik tehnologiýasy.

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti (4)

MISSION

Kompaniýanyň medeniýeti (1)

Görüş

Kompaniýanyň medeniýeti (1)

Esasy
Bäsdeşlik

Täze siwilizasiýa üçin “Eko-öý” dörediň

Biz borçly

● Senagat pioneri
● Önümiň innowasiýasy
● Tehnologiýa piloty
● Standart sazlaýjy
● Has gowy gelejek

Içerde ylgawçy
Meniň öýüm

Biz borçly

● Düzeltmek
● Markalar inkubasiýa
● Taslamanyň amaly
● Tehniki çözgüt
● Täze iş modeli
● Global giňelme

Üznüksiz ösüş
Gözleg we tehnologiýa mümkinçilikleri

Biz borçly

● Sagdyn öý
● Sanly integrasiýa
● Akylly zawod
● Täze material tehnologiýasy.
● Greenaşyl önümçilik
● igenouserli innowasiýa

Kompaniýanyň medeniýeti (2)

Geljekde ýaşamak üçin täze siwilizasiýa dörediň

maşgala bilen durmuşyň gözelligini öwreniň

Gözleg we tehnologiýa boýunça esasy başarnyk

Esasy gymmatlyklar

Olid Gaty topar

Ady Durnukly ösüş

Omer Müşderiniň kanagatlanmagy

● Durnukly dolandyryş

Kompaniýanyň medeniýeti (4)

RUNNER Taryhy

RUNNER taryhy (3)

Göz öňünde tutulýan ajaýyp geljegi esaslandyryň

1978-nji ýylda Taipeýdäki kiçijik seýilgäh ...
Köne modeli sanjym galyplaýjy maşynyň we birnäçe işewür hyzmatdaşyň ýady henizem täze bolmagynda galýar
Geçen günler RUNNER-iň ösüşine şaýat boldy
RUNNER indiki sammite ýetmek üçin ynamdan, tutanýerlilikden we tutanýerlilikden doly

RUNNER taryhy (1)

1978-nji ýylda Taýpeýiň San-Çong şäherinde zawod gurup, RUNNER Technology Co., Ltd. 80 inedördül metr meýdany eýeleýär.

1979-njy ýylda firma daşary ýurtly täjirlerden sargyt alyp başlady we ilkinji işine - SIMMONS Co.

1981-nji ýylda korporatiw dolandyryşyň barha ösmegi bilen zawod 210 inedördül metre çenli giňeldi.

1983-nji ýylda, korporatiw gurama has doly bolansoň, işewürlik modeli özbaşdak önümçilikden köpçülikleýin autsorsing görnüşine öwrüldi;ýygnalan önümler.elektron böleklerinden enjam, plastmassa we hammam komponentlerine we aksesuarlaryna çenli giňeldi, bu RUNNER-iň sanitariýa pudagyna girmegine esas döretdi.

1985-nji ýylda elektronika we komponentleriň OEM sanitariýa önümlerine, esasanam balyk önümlerine ýol açdy.

1986-njy ýylda, işewürligiň giňelmegi bilen bu kompaniýa resmi taýdan RUNNER Technology Co., Ltd. adyny aldy. Şol ýyl RUNNER Angliýadan BSI (British Standard sinstitution) şahadatnamasyny berdi.

RUNNER taryhy (6)

Göçürildi Sýamende mundan beýläkki ösüş

Şol köne suratlar zähmetsöýer we göreşden doly ýatlamalary açdy.

RUNNER taryhy (2)

1989-njy ýylda RUNNER Taýpeýden Sýamene göçdi

1990-njy ýylda, Siamen şäherinde ýerleşýän, Xiamen RUNNER Sanitory Co., Ltd. suw geçiriji pudagyna ünsi jemledi. Öňki Fu-lian dokma fabriginiň iki gatly köne zawody kärendesine alyndy.“RUNNER” ilkinji gezek oktýabr aýynda goýberilenden soň Hytaýda öz işine resmi taýdan başlady.

1993-nji ýylda ilkinji konweýer liniýasy işe başlady we indiki ýylda MRP dolandyryş ulgamy hem birleşdirildi.

1998-nji ýylda esasy başarnyklarymyz üçin berk binýat bolup, ýerüsti arassalaýjy zawod döredildi.

2001-nji ýylda, Sýameniň Hecuo başlangyç mekdebinde mähirli gala hökmünde ilkinji Sport duşuşygy geçirildi.

2002-nji ýylda zawod Jimei şäherine göçürildi we resmi taýdan “Xiamen RUNNER Industry Co., Ltd.” diýlip atlandyryldy we sanitar-tehniki enjamlar, sanitariýa bölekleri, awtoulag bölekleri we esbaplary, öý enjamlary esbaplary, enjamlar üçin professional önümçiligi, önümçiligi we marketingi birleşdirýän öndüriji boldy. , takyk boşluk ölýär, inçe boş ölýär we plastmassa we metal bölekleri üçin ýerüsti örtük.

RUNNER taryhy (7)

Ösüş görnüşi we özgerişlerimizi ýeňilleşdirmek üçin Jiangxi şäherindäki "Luşan duşuşygy"

Miweleri gözegçiliksiz galýar
Irri täze umytlary iýmäge dowam edýär
“L ushan Conf erence” RUNNER-i geljekki ugra gönükdirdi
Şondan bäri kompaniýa hasam ösdi
CRN 、 WRN 、 EASO 、 HRM 、 ZRN 、 FRN ......
Bu RUNNER-iň ýoly.

s2 (1)

2003-nji ýylda RUNER Topary düşünjesi, Jiangxi şäherinde geçirilen "Luşan konferensiýasynda" toparyň iş sammitinde agzaldy.Hytaý."Luşan konferensiýasy" hem ilkinji boldy.

2003-nji ýylda tubufar kategoriýalaryna ünsi jemläp, Ningbo RUNNER resmi taýdan işe başlady.

2006-njy ýylda Ningbo RUNNER "RUNNER senagat seýilgähi" gurmak üçin Sýanşanda 200 gektar ýer satyn aldy.

2008-nji ýylda |"RUNNER senagat seýilgähi" bäsleşdi we işe başlady.50 000 inedördül RUNNER toparynyň 30 ýyllygy we RUNNER Indesteial Park açylyş dabarasy.

s2 (5)

Işewürlik , Ygtybarlylyk we kanagatlanma

Geçmişi bilelikde geçip,
has uly kynçylyklary kabul etmegi kesgitleýäris.
Bu biziň özgerişimiz.
Kynçylyklara garamazdan bilelikde durmagyň kasamy.
Geliň, düýşümizi kabul edeliň, hyjuwymyzy boşadyň we edeliň
şol bir tarapa ajaýyp ösüş.
Geliň, düýşe tarap täze syýahat edeliň.
Baky söweş meýdanynda, geljege gysga wagt goýsun.

s2 (2)

2007-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Easo, Tubetech, Zhangzhou RUNNER we Filtetech birin-birin esaslandyryldy.

2012-nji ýylda Taýwanyň Cingjing şäherinde geçirilen Geňeş mejlisinde Joe Çen "on milliardlyk iş däl-de, hemişelik kärhana gurmak" düşünjesini çykardy, RUNNER-iň ösüşiniň şygary we başlangyjy boldy.

2013-nji ýylda Malaýziýada geçirilen konferensiýada "Işewürlik aňsat, ygtybarlylyk we kanagatlanma" şygarymyz ilkinji gezek gozgaldy.

2016-njy ýylda "Senagat tory we MES ulgamy" taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, RUNNER-iň akylly önümçiliginiň iş prosesini özgertmek we kämilleşdirmek resmi taýdan başlandy.

2017-nji ýylda , “RUNNER Group” ýanwar aýynda üýtgedildi.“Siamen JUST MAKER CO., LTD” aprel aýynda açyldy."Xiamen RUNNER Industry Co., Ltd." resmi taýdan "RUNNER (Xiamen) Corp" adyny aldy.

2018, RUNNER toparynyň 40 ýyllygy!Geljegi kowalap ýörkä, nireden başlanýandygyny ýatdan çykarmajak biri!

s2 (6)

Dowam etmek üçin gurmak Täze ösüş ýoly

Miweleri gözegçiliksiz galýar
Irri täze umytlary iýmäge dowam edýär
“L ushan Conf erence” RUNNER-i geljekki ugra gönükdirdi
Şondan bäri kompaniýa hasam ösdi
CRN 、 WRN 、 EASO 、 HRM 、 ZRN 、 FRN ......
Bu RUNNER-iň ýoly.

gurmak (1)
gurmak (3)

2020-nji ýylyň 30-njy iýulynda RUNNER GROUP-yň Şanhaý bir Stockasy bazarynda paý satuwy.(Bir Stockanyň ady: RUNNER Eko-Home Bir Stocka kody: 603408)

RUNNER taryhy (3)

Baýraklar

Merkez 10-a golaý şäher ylym we tehnologiýa taslamalaryna jogapkärdir.
ABŞ-dan gelen altyn medal, Germaniýa IF baýragy,
Germaniýa Red Dot baýragy, Japanaponiýa G-mark baýragy,
Hytaýyň gyzyl ýyldyz baýragy we ş.m.

打印

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana
Milli kärhana tehnologiýa merkezi
Milli senagat dizaýn merkezi
Milli ösen intellekt eýeçiligi kärhanasy

Welaýat tehnologiýa merkezi
Welaýat akylly önümçilik - nusgawy kärhana

Öňdebaryjy ýaşyl örtük tehnologiýasy
Iň ýokary metal-imitasiýa tehnologiýasy
Sýamen akylly-önümçilik modeli zawody

2000+Netijeli patentler
200+Oýlap tapyş patentleri
1400+Täze peýdaly patentler
260+Dizaýn patentleri

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň