Habarlar

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris

Habarlar

 • Jadylar baýramyň bilen!

  Jadylar baýramyň bilen!

  Halloween gutly bolsun! Hile ýa-da hammam?
  Koprak oka
 • Süzülen el duşy

  Süzülen el duşy

  Kalsiý sulfitiniň, uglerod blokynyň we kinetiki zaýalanma akymynyň (KDF) kombinasiýasyny ulanýarys, hlor galyndylaryny, organiki birleşmeleri, agyr metallary we ş.m. aýyrýan täsirli süzgüç serişdesini emele getirýäris. Spreý aňsat bolup biler ...
  Koprak oka
 • Kranlar we el duşlary gaýtadan işlenen ABS we bio esasly poliamid bilen ýasalýar

  Kranlar we el duşlary gaýtadan işlenen ABS we bio esasly poliamid bilen ýasalýar

  Ylgawçy, gaýtadan işlenen ABS we bio esasly poliamidi daşky gurşawa laýyk kranlara öwürmek arkaly daşky gurşawy goramagy maksat edinýär.Gabyk gaýtadan işlenen ABS-den we suw ýollary sap nol zyňyndylary bilen bio esasly poliamidden ýasaldy.Mundan başga-da, daşky gurşawa zyýanly önümlerimiziň hemmesi ...
  Koprak oka
 • Olessia D3 duş

  Olessia D3 duş

  Olessia D3 duş, duşuňyzy kaşaň spa öwürýär.Düwüriji leňňer 2 pürküji funksiýasyny - Duş spreýini, Duman spreýini saýlamaga mümkinçilik berýär.Adaty duş bilen deňeşdirilende 30% -e çenli tygşytlamak.
  Koprak oka
 • RUNNER-iň “Greenaşyl zontik programmasy”, “Xiamen” kärhanalarynyň jemgyýetçilik abadançylygy boýunça iň oňat on taslamasy bilen sylaglandy

  RUNNER-iň “Greenaşyl zontik programmasy”, “Xiamen” kärhanalarynyň jemgyýetçilik abadançylygy boýunça iň oňat on taslamasy bilen sylaglandy

  1-nji sentýabrda Straits Guide we Straits Business Magazineurnalynyň hemaýatkärliginde 2022-nji ýyldaky haýyr-sahawat çäresinde Sýamen kärhanalarynyň sanawy çap edildi.RUNNER-iň kämillik ýaşyna ýetmediklere jynsy zorlugyň öňüni almak boýunça bilim berýän “Greenaşyl zontik Programa” diýseň gowy ...
  Koprak oka
 • Lever funksiýasynyň kommutatory

  Lever funksiýasynyň kommutatory

  Geçiriji hereketlendiriji gowy duşuň özeni, durnukly gurluş, öz patentlenen IP we innowasiýa dizaýny, bularyň hemmesi ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.
  Koprak oka
 • Ningbo RUNNER epidemiýanyň öňüni alyş işgärleri üçin gynanç kampaniýasyny gurady

  Ningbo RUNNER epidemiýanyň öňüni alyş işgärleri üçin gynanç kampaniýasyny gurady

  Epidemiýanyň öňüni alyş işine has gowy goldaw bermek üçin Ningbo RUNNER Kärdeşler arkalaşygynyň ýolbaşçylary epidemiýanyň öňüni alyş synpyna, hassahana, polisiýa merkezine, ýangyn söndürijisine we ýol polisiýasyna yzygiderli baryp, frontdaky işçileri görmek üçin epidemiýadaky tagallalary üçin sag bolsun aýdýarlar. öňki ...
  Koprak oka
 • Düwme kommutatory bilen kodeks el duşy

  Düwme kommutatory bilen kodeks el duşy

  Easyönekeý düwmä basmak bilen geçiň.Tolgundyrylan bedeni has asuda we deňagramly ýagdaýda sowadýan filar spreý .Pulsyň ýörite görkezilmegi bilen impuls + massaage, berk myşsany ýeňilleşdirýär.
  Koprak oka
 • RUNNER Senagat birleşikleriniň ösüş forumyna işjeň gatnaşdy

  RUNNER Senagat birleşikleriniň ösüş forumyna işjeň gatnaşdy

  Iýul aýynyň ahyrynda, CBU gözleg we ösüş boýunça baş müdiriň orunbasary DU Şengjun we beýlekiler, Hytaý gurluşyk keramika we sanitariýa birleşigi tarapyndan gurnalan sanitariýa enjamlaryny ösdürmek forumyna gatnaşmak üçin Anhui welaýatynyň Suançeng şäherine gitdiler.Duşuşykda baş müdiriň orunbasary Du Şeng ...
  Koprak oka
 • 14-nji bogaz forumy Sýamende geçirildi.

  14-nji bogaz forumy Sýamende geçirildi.

  Iýul aýynyň ortalarynda Sýamende 14-nji bogaz forumy geçirildi.Oňa “Runner Group” -yň baş direktory Jo Çen çagyryldy.Forum açylmazdan ozal, Jo Çen Syýasy býuronyň hemişelik komitetiniň agzasy we Hytaý halkynyň milli komitetiniň başlygy Wan Yangang bilen mähirli garşylandy ...
  Koprak oka
 • Rainagyş ýagyşy

  Rainagyş ýagyşy

  Üýtgeşik we patentlenen täze duş impulsynyň massaage spreýi düýbünden täze massa experience tejribesini, ýokary impuls ýygylygyny, berk muskullary we bogunlary ýeňilleşdirmek üçin has ýokary massa force güýjüni getirýär.
  Koprak oka
 • CPPCC Milli komiteti we beýleki wekiller Runner barada derňew geçirdi

  CPPCC Milli komiteti we beýleki wekiller Runner barada derňew geçirdi

  Iýun aýynyň ahyrynda, CPPCC Milli komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasynyň we NPC ykdysady komitetiniň müdiriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky gözleg topary RUNNER toparyna baryp, ýörite derňewler geçirdi.Şol bir wagtyň özünde, hemişelik komitetiň agzasy Çan Canmin ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň