Hünär we hil

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris
Hünär we hil (1)

AKADEMIA SINIKA

2006-njy ýylda döredilen Merkezi gözleg instituty ýedi esasy önüm we tehnologiýa amaly maksatly institutdan ybarat, şol sanda "Materiallar we galyp in Engineeringenerligi instituty, akylly ýaşyl ýerüsti in Engineeringenerçilik instituty, suw arassalaýyş ylmy instituty, ýaşyl örtük in Engineeringenerçilik instituty, ýaşyl örtük in Engineeringenerçilik instituty" Durmuşly howa, sagdyn aşhana we hammam instituty we akylly önümçilik in Engineeringenerçilik instituty ".Şeýle hem, "Tehnologiýa gözleg we bilelikdäki barlaghana" bilen enjamlaşdyrylandyr.Bazar tarapyndan dolandyrylýan Merkezi gözleg instituty, materiallar, ýerüsti in engineeringenerçilik, suwy arassalamak, ýaşaýyş howasy, öýüň sagdyn we akylly K&B, akylly enjamlar ýaly täze tehnologiýalary, täze prosesleri we täze önümleri öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär. we akylly elektron dolandyryş.Saglyk, akyl we hiliň esasy ugry, garaşsyz innowasiýalaryň hereketlendiriji güýji we Ylmy-barlag innowasiýa platformasynyň goldawy, ýaşyl, akyl we daşky gurşawy goramagyň özenini, gözleg instituty ýaşyllaşdyrmagyň doly gurşawyny durmuşa geçirmek üçin çeşmeleri optimizirleýär we birleşdirýär, toparyň intellektuallaşdyrylmagy we ýokary hilli bolmagy.

Merkezi gözleg instituty köp ýyllaryň dowamynda bir milli fakel taslamasyny we ondan gowrak döwlet ylym we tehnologiýa taslamasyny amala aşyrdy we ylym we tehnologiýa pudaklary tarapyndan berlen birnäçe tehnologiýa patent baýraklaryna we pudak tehnologiýa innowasiýa baýraklaryna eýe boldy.

Çal metal gürleýji mesh

MATERIALLAR INSTITUTY WE
MOLDING ENGINEERING

Esasy ukyplaryň biri hökmünde polimer materiallaryny we olaryň birleşdirilen materiallaryny gaýtadan işlemegi we galyplaryny, daşky gurşawy goramagyň we täze tehnologiýa senagatlaşmagynyň ösüş zerurlyklaryny ugur hökmünde kabul etmek bilen, Materiallar we galyp in Engineeringenerçilik instituty hünär material gözlegleri we amaly mümkinçiliklerine eýe. , ýerüsti bejermek we akylly tehnologiýa bilen ýakyn baglanyşykda, önümçilik aýratynlyklary bilen doly tehniki ulgamy emele getirýär.

senagat önümçilik zawodynda emeli intellekt maşyn

INTELLIGENT INSTITUTY
REaşyl SURFACE ENGINEERING

“Greenaşyl we sagdyn” ekologiýa taýdan arassa ýerüsti bejeriş tehnologiýasyny çuňlaşdyrmak düşünjesi bilen, Akylly Greenerüsti In Engineeringenerçilik Instituty, dürli önüm substratlarynyň galyplaýyş tehnologiýasy bilen bilelikde, topar üçin ýaşyl ýerüsti bejeriş tehnologiýalarynyň esasy başarnygyny kesgitleýär. akylly awtomatlaşdyryş enjamlary we derňew we synag enjamlary, şeýle hem energiýa tygşytlamagy we zyňyndylary azaltmagy, hatda nol zyňyndylaryny amala aşyryp bilýän ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa hapa suwlary arassalamak prosesleri.

Kesiji CNC marşrutizatory we Plexiglasyň plastmassa bölekleri

INTELLIGENT INSTITUTY
ÖNÜMÇILIK INGENERI

“Howpsuzlyk, garaşsyzlyk we gözegçilik etmek” maksadyna we “ösüş, akylly önümçilik, integrasiýa we ulgamlaşdyrmak” düşünjesine eýerip, Akylly önümçilik in Engineeringenerçilik instituty, sanly önümçilikden, önümçilikden akylly sanly zawod gurluşygy üçin bir nokatly hyzmat mümkinçiligine eýe. çyzyk dizaýny, akylly enjam dizaýny we gözleg, senagat maglumat gurluşygyna we zawod meýilnamalaşdyrylyşyna çenli we tehnologiki innowasiýalardan tehnologiki gymmaty döretmegi amala aşyrýar.

Hünär we hil (5)

REaşyl örtük instituty
INGENER

Ekologiýa taýdan arassa metal reňkli örtük tehnologiýasy ugrukdyryş ukyby bilen, Greenaşyl örtük in Engineeringenerçilik instituty, esasy önüm gurluşy hökmünde kompaniýanyň öňdebaryjy önüm gurluşyny talap edýär.Gözleg we täze tehnologiýalary, täze prosesleri, täze materiallary we täze önümleri ösdürmek arkaly, institut ýerüsti bejeriş wagtynda hapalanmanyň nol mukdaryna ýetýär, adaty tehnologiýa pudaklarynyň kämilleşmegine kömek edýär we ösýän ýaşyl ýerüsti bejeriş tehnologiýasynyň esasy başarnygyny döredýär. kärhana üçin esasy bäsdeşlik ukyby.

Sabyn köpürjikleriniň makro suraty.Gök yşyk.

SUW INSTITUTY
DURMUŞ YLMY

Greenaşyl arassalaýyş materiallarynyň senagatlaşmagy netijesinde Suw arassalaýyş ylym instituty, suwy arassalamak önümleri üçin yzygiderli, amatly we täsirli suw arassalaýyş çözgütleri bilen üpjün edýär, bu kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukybyny we çeşmelerden ahyrky müşderilere çenli arassalaýyş tehnologiýa ulgamyny emele getirýär we edip biler. kompaniýanyň strategiýalary we taktikalary üçin öňdebaryjy we tehniki teklipleri hödürläň.

Deňiz görnüşinde ýaşaýan kenar / 3d görnüşi

DURMUŞ Howa instituty

Arassa howany we howany arassalaýjy önümleri ugrukdyryjy hökmünde kabul edip, ivaşaýyş howasy instituty sagdyn dem alyş pudagynda täze pikirleri we täze ugurlary alyp barýar we daşarky hyzmatdaşlyk we garaşsyz gözleg we ösüş arkaly toparyň arassa howany we howany arassalamagyny goldaýar.

täze gurlan kaşaň jaýda aşhana

SAGLYK KITÇEN INSTITUTY
BATROOM

Sagdyn suwdan peýdalanmak, amatly tejribe, ýaşyl energiýany tygşytlamak we akylly gözegçilik etmekden başlap, Sagdyn aşhana we hammam instituty sagdyn, ýaşyl, energiýa tygşytlaýan, akylly önüm çeşmelerini we K&B önümleriniň intellektuallaşdyrylmagyny amala aşyrmak we iň oňat sagdyn K&B önümleri çözgütlerini birleşdirýär. aşhana we duş ulgamy önümleriniň saglygy we suw tygşytlaýjy zerurlyklary.

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň