Duş ýygyndysy

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris
 • Duş ulgamy

  Duş ulgamy

  Showerhli duş tejribesini birleşdiriň, täzelenmek ýa-da dynç almak, irden janlylygyňyzy oýarmak ýa-da agyr iş gününden soň suwa düşmek isleseňiz, duş ulgamy size şahsy duş tejribesini berip biler.
 • El duşy

  El duşy

  Şahsy stiliňizi we duş islegleriňizi görkezmek üçin birnäçe täzelikler bilen.Öz owadan, innowasion duş tejribäňiz üçin wariantlary öwreniň.
 • Rainagyş duşy

  Rainagyş duşy

  Rainagyş ýagýan ýagyş duýgusyny meňzeş etmek üçin döredilen ýagyş duşy kellesi, arassalanmagyň we öýüňizdäki duşlaryňyza ajaýyp öwüşgin we spa ýaly tejribe goşmagyň ajaýyp usulydyr.
 • Duş kellesi

  Duş kellesi

  Duýgularyňyz üçin lýuks, Suwy täze görnüşde başdan geçiriň.Şahsy saglygyňyza we saglyk zerurlyklaryňyza laýyk gelýän ajaýyp duş ýasaýarys.
 • Süýşmek paneli

  Süýşmek paneli

  Slaýd çyzgysynda aýrylýan el duşy bilen, spreýiň beýikligini üýtgetmek üçin ýerleşişi sazlap bilersiňiz.Duş tejribäňizi indiki derejä çykarýar.
 • Duş enjamlary

  Duş enjamlary

  Vanna otagynyň iň oňat täzelenişi ownuk jikme-jikliklere degişlidir we biz köp sanly hammam remont enjamlaryny hödürleýäris.Duş we küýze enjamlarymyzyň hemmesi, ýörite hammamyňyza laýyk gelmek üçin ýasaldy.

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň