Önüm habarlary

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris

Önüm habarlary

 • Süzülen elli duş

  Süzülen elli duş

  Kalsiý sulfitiniň, uglerod blokynyň we kinetiki zaýalanma akymynyň (KDF) kombinasiýasyny ulanýarys, hlor galyndylaryny, organiki birleşmeleri, agyr metallary we ş.m. aýyrýan täsirli süzgüç serişdesini emele getirýäris. Spreý aňsat bolup biler ...
  Koprak oka
 • Kranlar we el duşlary gaýtadan işlenen ABS we bio esasly poliamid bilen ýasalýar

  Kranlar we el duşlary gaýtadan işlenen ABS we bio esasly poliamid bilen ýasalýar

  Ylgawçy, gaýtadan işlenen ABS we bio esasly poliamidi daşky gurşawa laýyk kranlara öwürmek arkaly daşky gurşawy goramagy maksat edinýär.Gabyk gaýtadan işlenen ABS-den we suw ýollary sap nol zyňyndylary bilen bio esasly poliamidden ýasaldy.Mundan başga-da, daşky gurşawa zyýanly önümlerimiziň hemmesi ...
  Koprak oka
 • Olessia D3 duş

  Olessia D3 duş

  Olessia D3 duş, duşuňyzy kaşaň spa öwürýär.Düwüriji leňňer 2 pürküji funksiýasyny - Duş spreýini, Duman spreýini saýlamaga mümkinçilik berýär.Adaty duş bilen deňeşdirilende 30% -e çenli tygşytlamak.
  Koprak oka
 • Lever funksiýasynyň kommutatory

  Lever funksiýasynyň kommutatory

  Geçiriji hereketlendiriji gowy duşuň özeni, durnukly gurluş, öz patentlenen IP we innowasiýa dizaýny, bularyň hemmesi ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.
  Koprak oka
 • Düwme kommutatory bilen kodeks el duşy

  Düwme kommutatory bilen kodeks el duşy

  Easyönekeý düwmä basmak bilen geçiň.Tolgundyrylan bedeni has asuda we deňagramly ýagdaýda sowadýan filar spreý .Pulsyň ýörite görkezilmegi bilen impuls + massaage, berk myşsany ýeňilleşdirýär.
  Koprak oka
 • Rainagyşly ýagyş

  Rainagyşly ýagyş

  Üýtgeşik we patentlenen täze duş impulsynyň massaage spreýi düýbünden täze massa experience tejribesini, ýokary impuls ýygylygyny, berk muskullary we bogunlary ýeňilleşdirmek üçin has ýokary massa force güýjüni getirýär.
  Koprak oka
 • Temperatura gözegçiligi # 3967 bolan solenoid klapan

  Temperatura gözegçiligi # 3967 bolan solenoid klapan

  Mehaniki temperatura düwmesini we solenoid klapany birleşdirýän temperatura gözegçilik solenoid klapan, garyşyk klapan gurmak we solenoid klapana birikmek meselesini halas edýär.Duýgur dolandyryş dolandyryş kran bilen, öňünden zerur düwme bilen sazlanan, amatly we hy ...
  Koprak oka
 • INS ýarym integrirlenen datçik basseýn kran

  INS ýarym integrirlenen datçik basseýn kran

  Residentialaşaýyş kranlaryndan ylham alan INS kran, solenoid klapany bedene ýerleşdirdi.Ilki ulananyňyzda tutawajy dogry akym tizligine we temperatura öwüriň.Soňra ulanmak üçin ulanyjylar diňe datçigiň meýdanyna ýakynlaşmalydyrlar we suw hemişelik akym tizliginde we temperaturada akyp biler.INS p ...
  Koprak oka
 • Santos sabyn we suw basseýn kran

  Santos sabyn we suw basseýn kran

  “Santos” integrirlenen sabyn we suw howdany krany Integrirlenen dizaýny kabul ediň, sabyn we suw integrirlenen nasos kranda gurlupdyr, goşa infragyzyl datçikler, el bilen işlemegiň zerurlygy ýok, sabyny we suwy aňsatlyk bilen çykaryp biler.tutuşlygyna duýgur gözegçilik, saglygy doly goramak.
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni gutly bolsun!

  Halkara aýallar güni gutly bolsun!

  Halkara aýallar güni gutly bolsun!
  Koprak oka
 • Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!

  Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!

  Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!
  Koprak oka
 • Şükür güni gutly bolsun!

  Şükür güni gutly bolsun!

  Şükür güni gutly bolsun!
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň