Ylgawçy, gurallary dizaýn etmekden we öndürmekden, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmakdan, materiallary eritmekden, ýerüsti bejermekden we awtomatiki gurnamakdan başlap, doly önümçilik prosesini öz içine alýan berk we giňişleýin ulgam döretdi.Mundan başga-da, netijeliligini we aýdyňlygyny ýokarlandyrmak üçin MES we SCADA ýaly ösen önümçilik ulgamyny ornaşdyrýar.Häzirki wagtda “Runner” “Fujian welaýatynyň intellektual önümçilik pilot synag kärhanasy”, “Fujian welaýatynyň senagat we maglumat öňdebaryjy kärhanasy” we “Sýamen intellektual önümçilik modeli zawody” ýaly köp sanly abraýly önümçilik üçin ajaýyp nusga boldy.Geljekde Runner akylly önümçiligiň öňdebaryjysy bolmak üçin ebedi maksada barýan ýoluny dowam etdirer!

Akylly önümçilik (7)

INJEKSIYA MOLDING

500-den gowrak ösen sanjym
görnüşli galyplaýyş maşynlary
mehanizm, şol sanda :

• Takyk galyplar
• Galyp goýuň
• Iki gezek şekillendirmek
• Gaz kömegi bilen galyp

Akylly önümçilik (1)
Akylly önümçilik (5)

TERJIME EDIP BOLMAK

Güýçli ýerüsti bezegleriň biri
bilen dünýädäki kompaniýalar
dürli-dürli
örtük görnüşleri, şol sanda:

• CR3 & CR6 goşmak bilen suwuk örtük
• PVD • E + P • RPVD
• Lak boýag • Poroşok örtük

Akylly önümçilik (2)

ÖNÜMLER

SMART ÖNÜMLERI
& SANATÇYLYK 4.0

Akylly önümçilik (8)

METAL
ÖNÜMÇILIK

Giň manyda möhüm mümkinçilikler
metal emele getiriş mehanizminiň diapazony,
ýasamak, guýmak, awtoulag
abzallaşdyrmak we möhürlemek we ş.m.

Akylly önümçilik (3)
SANATÇYLYK

SANATÇYLYK 4.0

Yzygiderli hil netijelerini, has oňat öndürijiligi we tygşytly gurluşy üpjün etmek üçin çylşyrymly dolandyryş ulgamy bilen toplumlaýyn senagat in engineeringenerçilik prosesi.RPS (Runner önümçilik ulgamy all ähli möhüm ädimleri önümçilik sikliniň üsti bilen baglanyşdyrmak üçin iň möhüm ýörelge bolar.

Akylly önümçilik (4)

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň